Country is Kyrgyzstan (KG):

Region is: Bishkek

Cities are:  Bishkek Kant Lebedinovka Novopavlovka Shopokov Sokuluk Sretenka Vostok

Latitude: 42.87625 Longitude: 74.50125